“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Reference

Expert Inženjering d.o.o.

 
RB PROJEKAT NOSIOC PROJEKTA

P/D/S/Z/
SPU/R/
PUO/GP/TP

MESTO OPŠTINA
1. Eksploatacija kaolinskih glina u ležištu „Kranjani“ „Kaolin“ a.d. Valjevo D Miličinica Valjevo
2. Eksploatacija kaolinskih glina u ležištu „Kranjani „Kaolin“ a.d. Valjevo GP Miličinica Valjevo
3. Rekultivacija PK kaolinskih glina „Kranjani“ „Kaolin“ a.d. Valjevo R Miličinica Valjevo
4. Eksploatacija kvarcnog peska u ležištu „Palež“ „Kaolin“ a.d. Valjevo P Pepeljevac Lajkovac
5. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Tanasijevića brdo“ „Kolubara - Građevinar“ P Čibutkovica Lazarevac
6. Rekultivacija PK krečnjaka „Tanasijevića brdo“ „Kolubara - Građevinar“ R Čibutkovica Lazarevac
7. Eksploatacija granodiorita u ležištu „Pločnik“ „Kolubara - Građevinar“ P Brajkovac Lazarevac
8. Eksploatacija keramičkih glina u ležištu „Dren“ „Kolubara - Građevinar“ P Dren Lazarevac
9. Eksploatacija granodiorita u ležištu „Pločnik“ „Kolubara - Građevinar“ S Brajkovac Lazarevac
10. Eksploatacija opekarskih glina u ležištu „Rasadnik““ AD „Kubršnica“ Aranđelovac GP Vrbica Aranđelovac
11. Eksploatacija opekarskih glina u ležištu „Rasadnik“ AD „Kubršnica“ Aranđelovac D Vrbica Aranđelovac
12. Rekultivacija PK opekar. glina „Rasadnik“ AD „Kubršnica“ Aranđelovac R Vrbica Aranđelovac
13. Eksploatacija TG kamena u ležištu „Rujevački krš“ „Kolubara - Osečenica“ Miličinica D Osečenica Mionica
14. Eksploatacija andezit bazalta „Donje Jarinje“ DP „Kristal“ Leposavić GP Donje Jarinje Leposavić
15. Eksploatacija i prerada andezit bazalta „D.Jarinje“ DP „Kristal“ Leposavić P Donje Jarinje Leposavić
16. Eksploatacija ležišta mermernih blokova „Brezovac“ DP „Venčac” Aranđelovac D Brezovac Aranđelovac
17. Eksploatacija kalcitskog mermera u ležištu „Bakića Vrelo“ DP „Venčac” Aranđelovac D Venčac Aranđelovac
18. Eksploatacija mermernih blokova ležišta „Ropočevo“ DP „Kosmaj mermer” Mladenovac P Ropočevo Sopot
19. Rekultivacija PK brečastih mermera „Ropočevo“ DP „Kosmaj mermer” Mladenovac R Ropočevo Sopot
20. Rudarski radovi u ležištu lekovitog blata „Ljiljance“ HK „Vrelo” Bujanovačka Banja P Ljiljance Bujanovac
21. Rekultivacija PK lekovitog blata „Ljiljance“ HK „Vrelo” Bujanovačka Banja R Ljiljance Bujanovac
22. Eksploatacija mermerisanih krečnjaka ležišta „Vrhovi“ „Autopromet” d.o.o. Aranđelovac P Kriva reka Brus
23. Rekultivacija PK „Vrhovi“ „Autopromet” d.o.o. Aranđelovac R Kriva reka Brus
24. Eksploatacija kvarcnog peska ležišta „Avala“ „Kopovi” AD Ub P Čučuge Ub
25. Eksploatacija keramičar. glina ležišta „Boj Brdo“ „Kopovi” AD Ub P Dokmir Ub
26. Eksploatacija kvarcnog peska ležišta „Avala“ „Kopovi” AD Ub D Pambukovica Ub
27. Eksploatacija keramič. glina iz ležišta „Boj Brdo“ „Kopovi” AD Ub S Dokmir Ub
28. Homogenizacija gline „Slatina“ „Kopovi” AD Ub S Slatina Ub
29. Eksploatacija granita kao AG kamena u ležištu „Šutica“ „Granit – Bukovik” o.d. Aranđelovac P Bukovik Aranđelovac
30. Eksploatacija granita kao AG kamena u ležištu „Šutica“ „Granit – Bukovik” o.d. Aranđelovac D Bukovik Aranđelovac
31. Eksploatacija opekarskih glina ležišta „Komarevac“ „Opeka” a.d. Smederevska Palanka P Golobok Smederevska Palanka
32. Eksploatacija peska kao sirovine u opekarskoj industriji u ležištu „Mikulja“ IGM
„Opeka Smederevska Palanka.
P Smederevska Palanka Smederevska Palanka
33. Rekultivacija odlagališta i PK „Krečana“ DP „Nemetali” Topola-Oplenac R Banja Aranđelovac
34. Eksploatacija mermera kao karbonatne sirovine ležišta „Brezovac“ DP „Nemetali” Topola-Oplenac P Brezovac Aranđelovac
35. Eksploatacija mermera kao karbonatne sirovine ležišta „Brezovac“ DP „Nemetali” Topola-Oplenac D Brezovac Aranđelovac
36. Eksploatacija mermera ležišta „Kameniti vrh“ „Gea” d.o.o. Aranđelovac D Brezovac i Vrbica Aranđelovac
37. Eksploatacija ležišta zeolitiziranih tufova „Igroš“ DP „Geozavod” Beograd P Igroš Brus
38. Eksploatacija ležišta zeolitiziranih tufova „Igroš“ DP „Geozavod” Beograd i DOO „Mramorak” D Igroš Brus
39. Eksploatacija mermernih blokova u ležištu „Lisina“ „MR Mermer” Mali Zvornik P Radalj Mali Zvornik
40. Eksploatacija mermernih blokova u ležištu „Lisina“ „MR Mermer” Mali Zvornik D Radalj Mali Zvornik
41. Eksploatacija gabra i dijabaza u ležištu „Glavaj“- DOO „Gospex” Čačak P Jančići Čačak
42. Eksploatacija mermera kao kalcijum karbonatne sirovine „Potaj Čuka“ „Mat-Produkt” Vinča kod Topole P Žagubica Žagubica
43. Eksploatacija mermera kao kalcijum karbonatne sirovine „Potaj Čuka“ „Mat-Produkt” Vinča kod Topole D Žagubica Žagubica
44. Eksploatacija krečnjaka kao sirovine za dobijanje negašenog i hidratisanog kreča u ležištu „Nepričava“ AD „Kolubara – IGM” Vreoci P Nepričava Lajkovac
45. Eksploatacija opekarskih glina u ležištu „Parašnica“ DOO „Triomont” Šabac P Drenovac Šabac
46. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Čubrica“ DOO „Valjevo Prevoz” Valjevo P Prijezdići Valjevo
47. Eksploatacija krečnjaka kao TGK u ležištu „Čubrica“ DOO „Valjevo Prevoz” Valjevo S Prijezdići Valjevo
48. Eksploatacija granita u ležištu „Ravnaja“ DOO „Stanković Granit” P Radalj Mali Zvornik
49. Eksploatacija ležišta opekarskih glina „Bogdanovica“ FGM „Trudbenik” Ub P Bogdanovica Ub
50. Eksploatacija ležišta opek. glina „Bogdanovica“ FGM „Trudbenik” Ub D Bogdanovica Ub
51. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Suvodo“ DD „Jelen Do” Jelen Do P Jelen Do Požega
52. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Grabovik“ DD „Jelen Do” Jelen Do P Jelen Do Požega
53. Rekultivacija PK „Suvodo“ DD „Jelen Do” Jelen Do R Jelen Do Požega
54. Rekultivacija PK „Grabovik“ DD „Jelen Do” Jelen Do R Jelen Do Požega
55. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Suvodo“ DD „Jelen Do” Jelen Do S Jelen Do Požega
56. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Grabovik“ DD „Jelen Do” Jelen Do S Jelen Do Požega
57. Eksploatacija kvarcnog peska u ležištu „Gunjevac“ „Gunjevac Produkt” P Gunjevac Ub
58. Eksploatacija i prerade dacita kao TGK u ležištu „Ćeramide“ „Zorka Alas Kamen” Šabac P Rudnik Gornji Milanovac
59. Rekultivacija površinskog kopa „Ćeramide“ „Zorka Alas Kamen” Šabac R Rudnik Gornji Milanovac
60. Eksploatacija i prerade dacita kao TGK u ležištu „Ćeramide“ „Zorka Alas Kamen” Šabac S Rudnik Gornji Milanovac
61. Eksploatacija dijabaza kao TG K u ležištu „Tavani“ DOO „Borovica transport put” Ruma P Drenovci Kosjerić
62. Eksploatacija dijabaza kao TG kamena u ležištu „Tavani“ DOO „Borovica transport put” Ruma S Drenovci Kosjerić
63. Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Drine lokalitet „Mirkovića ada“ AD „Sremput” Ruma P Crna Bara Bogatić
64. Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Drine lokalitet „Podine Nizvodne“ AD „Sremput” Ruma P Crna Bara Bogatić
65. Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Drine lokalitet „Vasin Šib“ AD „Sremput” Ruma P Crna Bara Bogatić
66. Eksploatacija krečnjaka iz ležišta „Volujac“ „Inter – Kop“ Šabac S Volujac Šabac
67. Rekultivacija PK i odlagališta „Volujac“ „Inter – Kop“ Šabac R Volujac Šabac
68. Eksploatacija krečnjaka u ležišta „Slatina“ „Hidroelektrane Đerdap“ DOO Kladovo S Slatina Negotin
69. Eksploatacija mermera kao kalcijum karbonatne sirovine iz ležišta „Čot“ „Zajača – ING“ Loznica S D. Trešnjica Mali Zvornik
70. Eksploatacija krečnjaka iz ležišta „Ravnje“ „Compact Invest“ DOO S Ravnje Valjevo
71. Drobljenje i klasiranje mermera SZR
„MB Univerzal”
TP Banja Aranđelovc
72. Mlevenje mermera SZR
„MB Univerzal”
P Banja Aranđelovc
73. Mlevenje mermera SZR
„MB Univerzal”
D Banja Aranđelovc
74. Obrada AG kamena „Minić“ „GIM” d.o.o. Beograd P Banja Aranđelovc
75. Pogon za obradu AG kamena „Minić“ „GIM” d.o.o. Beograd D Banja Aranđelovc
76. Rekultivacija PK kaolinisan. granita „Beli Majdan“ „Zorka - Nemetali“ R Jadranska Lešnica Loznica
77. Prerada i finalizacija - mikronizacija mermera „Nemetali – pogon Lipovac“ AD „Nemetali“ Topola P Lipovac Topola
78. Preradu krečnjaka i tretiranje rečnog šljunka DOO „Valjevo Prevoz” Valjevo P Beloševac Valjevo
79. Mehanička prerada kamena iz ležišta „Kameniti vrh“ i„Drenjak“ „Gea” d.o.o. Aranđelovac S Brezovac i Vrbica Aranđelovac
80. Mehanička prerada trahita iz ležišta „Kišnjeva glava“ „Alas Rakovac“ Novi Sad S Ledinci Novi Sad
81. Mehanička prerada krečnjaka iz ležišta „Vrhovine“ „GTM“ Beograd S Vrhovine Ub
82. Eksploatacija termomineralne vode izvorišta BH – 7 u Rakovcu HK „Vrelo” Bujanovačka Banja P Rakovac Bujanovac
83. Eksploatacija ugljokisele mineralne vode bušotinom IEBM –1/99 „Jugo – Adrija” Kuršumlija P Magovo Kuršumlija
84. Eksploatacija malomineralizovane vode za bunar MV- 1 „Globus“ Novo Selo P Novo Selo Vrnjačka Banja
85. Eksploatacija mineralne vode „Panonski izvor P–2“ i „Fruškogorski izvor Fi–1“ „BB Minaqua” Novi Sad D Novi Sad Novi Sad
86. Eksploatacija i flaširanje malomineralizovane vode izvorište „Devet Jugovića“ PMB „Tronoša“ DOO Loznica S Korenita Loznica
87. Benzinska pumpa u Dugoj Poljani Sejdović Šućrija Selo Raškoviće, P Duga Poljana Sjenica
88. Rekultivacija PK krečnjaka „Lisova“ „NAM“ d.o.o. Novi Pazar R Melaja Tutin
89. Benzinska stanica „Avramov“ KD „Avramov” Bukovik D Bukovik Aranđelovac
90. Benzinska pumpa i poslovni objekti „Peštan“ DOO „Peštan” Bukovik P Bukovik Aranđelovac
91. Kompleks dve benzinske pumpe „Supska“ „ECO-YU” Helenic Groop Beograd P Supska Ćuprija
92. Interna pumpna stanica na PK Tamnava–Istočno polje JP RB „Kolubara” DP S Cvetovac Lazarevac
93. Benzinska pumpa „Inter-Export“ Beograd Z Jelenča Šabac
94. Benzinska pumpna stanica i stanica za TNG „Mol“ „Interspeed” Beograd S Šabac Šabac
95. Stanica za snabdevanje motornih vozila TNG-om „Plakalović“ Ub S Ub Ub
96. Stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim gorivima i TNG-om „Blizanjac Miloje“ Ub S Ub Ub
97. Stanica za snabdevanje motornih vozila sa TNG „AMK Šabac“ S Šabac Šabac
98. Objekat kotlarnice na čvrsto gorivo JP RB „Kolubara” D Medoševac Lazarevac
99. Štamparija fleksibilne ambalaže „Comex“ PTP „Comex” d.o.o. Šabac P Šabac Šabac
100. Štamparija „Grafotrgovina“ „Grafotrgovina” d.o.o. Loznica D Loznica selo Loznica
101. Proizvodnja kartonske ambalaže„Natura-trade“ „Natura–Trade“ d.o.o. Loznica P Loznica Loznica
102. Hladnjača voća „Komfrost“ „Poljokom“ d.o.o. Komirić P Komirić Osečina
103. Ciglana „Opeka“ Ciglana „Opeka” Stojnik P Stojnik Aranđelovac
104. Ciglana „Opeka“ Ciglana „Opeka” Stojnik D Stojnik Aranđelovac
105. Proizvodnja opekarskih proizvoda FGM „Trudbenik“ Ub Z Bogdanovca Ub
106. Rekultivacija PK opekar. gline „Bogdanovica” FGM „Trudbenik“ Ub R Bogdanovca Ub
107. Poslovno proizvodni objekati HK „Boro Skorić“ a.d. P Loznica Loznica
108. Proizvodnja čokoladnog krema namaza „Vekić Chocolate” N.Sad D Temerin Temerin
109. Asfaltna baza betonska baza i proizvodnja betonske galanterije GP „Dumača” a.d. Šabac Z Šabac Šabac
110. Proizvodnja cevnih lukova „Luk Loznica“ S Loznica Loznica
111. Proizvodnja folije i cevi iz penjenog polietilena „Izoterm-Plama“ d.o.o. S Ub Ub
112. Impregnacija sirovih tehničnih tkanina „EP Belt“ - Loznica S Loznica Loznica
113. Mešaona stočne hrane Lazarević Života P Loznica selo Valjevo
114. Mešaona stočne hrane DO „Dren“ Fabrika stočne hrane Novi Sad S Begeč Begeč
115. Mini klanica SZR Klanica „Ćira“ P Mačvanski Belotić Bogatić
116. PD „Mačva klanica“ PD „Mačva klanica“ d.o.o. Z Šabac Šabac
117. Mini mlekara „Veliko Selo“ Mini mlekara „Veliko Selo“ D Veliko Selo Loznica
118. SRP „Obedska Bara“ JP „Srbijašume” Š.G. „S.Mitrovica” D Pećinci Sremska Mitrovica
119. Apartmani (O1 ,O2 i O3) kompleksa odmarališta „Kolubara“ JP RB „Kolubara“ Lazarevac D Rajac Ljig
120. Rekonstrukcija žičare za transport jalovine JP RB „Kolubara“ DP „Kolubara – Prerada“ Vreoci D Vreoci Lazarevac
121. Mehanička prerada krečnjaka u ležištu„Slovac“ „Borverk“ d.o.o. Jabučje S Loznica Valjevo
122. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Slovac“ „Borverk“ d.o.o. Jabučje S Slovac Lajkovac
124. Rekultivacija degradiranih površina PK „Zablaće“ „Inter – Kop“ Šabac R Zablaće Šabac
125. Plan i program Slobodna zona Lapovo Preduzeće za upravljanje sz „Lapovo” d.o.o. SPU Lapovo Lapovo
126. Plan detaljne regulacije „Banja centar II“ „Direkcija za upravljanje i razvoj“ SPU Banja Koviljača Banja Koviljača
127. Urbanistički plana za naselje Brasina Opština Mali Zvornik SPU Brasina Mali Zvornik
128. Plan opšteg uređenja za seosko naselje Sakar Opština Mali Zvornik SPU Sakar Mali Zvornik
129. Plan opšteg uređenja „Kamenolom Čot u Donjoj Trešnjici“ M. Zvornik „Zajača ing“ d.o.o Loznica SPU Donja Trešnjica Mali Zvornik
130. Plan detaljne regulacije za kompleks groblja naselja Kaluđerica JP direkcija za građevinsko zemljište Grocka SPU Kaluđerica Grocka
131. Rekultivacija i trajna obustava radova PK krečnjaka „Mezulana“ „Ostrvica“ AD Rudnik R Rudnik Gornji Milanovc
132. PDR „Severozapadna radna zona“ u Šapcu SO Šabac SPU Šabac Šabac
133. Mlekara Šabac Koncern Farmakom MB Šabac TP Šabac Šabac
134. Plan detaljne regulacije kompleksa radne zone „Voćnjak“ u Šapcu SO Šabac SPU Šabac Šabac
135. Generalni plan za naselje Vladimirci SO Vladimirci SPU Vladimirci Vladimirci
136. POU za seoska naselja Debrc, Riđake i Krnić SO Vladimirci SPU Debrc, Riđake i Krnić Vladimirci
137. POU sa elementima detaljne regulacije „Kamenolom Duge šume“ „Petro-kop“ d.o.o. Šabac SPU Culjković Šabac
138. POU sa elementima detaljne regulacije „Kamenolom Volujac“ „Inter – Kop“ Šabac SPU Volujac Šabac
139. Generalni plan za Šabac i prigradska naselja SO Šabac SPU Šabac Šabac
140. Rekultivacija PK ležišta keramičke gline „Zbegovi“ „Zorka – Nemetali“
Šabac
R Donje Crniljevo Koceljeva
141. Benzinska stanica
„Valjevo 1“
„Lukoil Beopetrol“ a.d. S Valjevo Valjevo
142. Eksploatacija krečnjaka i dolomita kao TGK u ležištu „Brdanjak“ „LDV-KOP“ d.o.o. Beograd S Slovac Lajkovac
143. Eksploatacija krečnjaka kao TGK u ležištu „G. Bistrica“ „Jelen Do” A.D. Jelen Do S Bistrica Nova Varoš
144. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Krš-Veliki Šenj“ „Srki“ doo - Gornja Trnava S Veliki Šenj Kragujevac
145. Proizvodnja lovačke municije „Agroprogres“ AD Beograda S Lukavac Valjevo
146. Transfer stanica u Šapcu Grad Šabac S Šabac Šabac
147. Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom i TNG-om Nenad Andrić S Pričević Valjevo
148. Proizvodnja fleksibilne ambalaže „Comex“ „Comex“ d.o.o. Šabac S Šabac Šabac
149. Eksploatacija dijabaza kao TGK u ležištu „Mrčići” „Inter – Kop“ Šabac S Mrčići Kosjerić
150. Eksploatacija krečnjaka kao TGK u ležištu „Duge šume“ „Petro-kop“ d.o.o.  Šabac S Culjković Šabac
151. Rekultivacija PK krečnjaka „Duge Šume“ „Petro-kop“ d.o.o.  Šabac R Culjković Šabac
152. Eksploatacija dolomita kao TGK u ležištu „Bobija II“ „Niskogradnja“ d.o.o. Ub S Čučuge Ub
153. Klanica i preradu mesa Zemljoradnička zadruga Trlić S Trlić Ub
154. Rekultivacija deponije piritne izgoretine „Inter – Kop“ Šabac R Mišar i Orašac Šabac
155. Rekultivacija PK peskovit. šljunka „Smolnica“ PZP „Požarevac“ a.d R Mala Krsna Smederevo
156. Plan detaljne regulacije „Etno selo – Božurnja 09“ „TM Nekretnine“ d.o.o. Beograd SPU Božurnja Topola
157. Plan detaljne regulacije „Krćevac 09“ „EuroLuxPetrol-ELP“ Beograd SPU Krćevac Topola
158. Eksploatacije fosforitne rude iz ležišta „Lisina“ i proizvodnja koncentrata fosfata (K/P2O5) „Victoria Phosphate“ d.o.o. S Bosilegrad Bosilegrad
159. Asfaltna baza sa pratećim objektima DOO „Borovica Transport“ S Bačka Topola Bačka Topola
160. Projekat sanacije i remedijacije taložnog bazena – grabe na bušotini Krz-1 pogona „Podunavlje“ NIS Naftna industrija Srbije Naftagas,
Novi Sad
GP KO Kurjače Veliko Gradište
161. Projekat sanacije i remedijacije taložnog bazena – grabe na bušotini Sir-21 pogona„Podunavlje“ NIS Naftna industrija Srbije Naftagas,
Novi Sad
GP KO Beranje Požarevac
162. Proizvodno-poslovni kompleks PZP „Valjevo“ a.d. Valjevo S Valjevo Valjevo
163. Eksploatacija krečnjaka kao TGK u ležištu „Kamenica“ „Nemetali“ d.o.o. Topola S Topola Topola
164. Eksploatacija krečnjaka kao TGK u ležištu „Vrančina – B. majdan“ „Geocement“ DOO Novi Sad S Gradojević Koceljeva
165. Lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom u Šapcu Grad Šabac PUO Šabac Šabac
166. Proizvodnja akrilnih kada „Aqua Line“ DOO Šabac S Klenak Ruma
167. Magacin pirotehničkih sredstava „Lecana“ d.o.o. Beograd S Zvezd Vladimirci
168. Eksploatacija pesk šljunka u ležištu „Smolnica“ PZP „Požarevac“ a.d S Mala Krsna Smederevo
169. Plan upravljanja otpadom klanice Šabac „Mačva Klanica”d.o.o. PUO Šabac Šabac
170. Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom „tretman drvene piljevine i proizvodnja briketa“ „Makmil” d.o.o. Šabac PUO Šabac Šabac
171. Plan zatvaranja postrojenja za upravljanje otpadom „Makmil” d.o.o. Šabac PUO Šabac Šabac
172. Plan zaštite od udesa „Makmil” d.o.o. Šabac PUO Šabac Šabac
173. Rekonstrukcija postojećih objekata bivše fabrike porcelana za potrebe proizvodnje kućnih aparata i sanitarne opreme u saradnji sa IRC “FPE FUTURA” DOO Beograd „Gorenje Home“ d.o.o. Zaječar S Zaječar Zaječar
174. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Kaona“ US Steel Serbia“ doo Smederevo S Kaona Kučevo
175. Eksploatacija krečnjaka kao tehničko–građevinskog kamena u ležištu „Peckovo brdo“ „Stanković – Granit“ d.o.o. Mali Zvornik S Donja Borina Mali Zvornik
176. Izveštaj o strateškoj procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Opštine Krupanj JUP „PLAN” Šabac SPU Krupanj Krupanj
177. Izveštaj o strateškoj procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Opštine Bogatić JUP „PLAN” Šabac SPU Bogatić Bogatić
178. Izveštaj o strateškoj procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Grada Šapca JUP „PLAN” Šabac SPU Šabac Šabac
179. Sanacija i remedijacija lokacije fabrike „NITEX“ „NITEX“ d.o.o. u rekonstruisanju R   Niš
180. Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kamenolom „Peckovo brdo” „Stanković – Granit“ d.o.o. Mali Zvornik SPU Donja Borina Mali Zvornik
181. Eksploatacija krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena i karbonatne sirovine u ležištu „Kamenitovac“ „Kat Kompanija“ d.o.o. Valjevo S Prijezdić Valjevo
182. Sanacija, rekultivacija i zatvaranja deponije „Dudara” u Šapcu Grad Šabac GP Šabac Šabac
183. Eksploatacije rudnog tela „Čoka Marin – 1“ na lokalitetu kod sela Jasikovo – Leskovo“ „RTB“ Bor–Grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restruktuiranju S Jasikovo – Leskovo Majdanpek
184. Plan upravljanja otpadom „Proizvodnjа fleksibilne аmbаlаže COMEX“ „COMEX“ DOO PUO Šabac Šabac
185. Eksploatacija dolomita ležišta „Lokve“ „MG SERBIEN” DOO BALJEVAC S Gradac Raška
186. Eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu „Ranci „POLRA TRADE” DOO S Boljkovci Gornji Milanovac
187. Izveštaj o strateškoj procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Opštine Mali Zvornik JUP „PLAN” Šabac SPU Mali Zvornik Mali Zvornik
188. Pogon za proizvodnju energofluida „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA” d.o.o. Šabac S Šabac Šabac
189. Fabrika za proizvodnju superfosfata (SSP) „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA” d.o.o. Šabac S Šabac Šabac
190. Eksploatacija mermera kao karbonatne sirovine u ležištu „Ponorac“ kod Kučeva PONORAC - ABM Interantional S Ravnište Kučevo
191. Eksploatacija krečnjaka u ležištu „Suva Vrela“ kod Kosjerića TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ S Kosjerić Kosjerić
191. Eksploatacija krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu „Ranci“, selo Boljkovci kod Gornjeg Milanovca POLRA TRADE DOO S Boljkovci Gornji Milanovac
192. Plan upravljanja otpadom „Trаnsfer stаnice zа sаkupljаnje, sklаdištenje i bаlirаnje neopаsnog otpаdа, otpаdnog pаpirа (15 01 01), plаstične аmbаlаže (15 01 02), plаstike i gumа (19 12 04) i plаstike (20 01 39) PAPIR SERVIS FHB DOO PUO Šabac Šabac
193. Plan upravljanja neopasnim otpadom iz pripreme i prerade voća SZR „MONTER“
Petrović Drаgišа preduzetnik
Koceljevа, Kаmenicа
PUO Subotica Koceljeva
194. Rekonstrukcija sistema pečenja tunelske peći Zorka Opeka“ na k. p. br. 1363/1 KO Donje Crniljevo, opština Koceljeva ZORKA-OPEKA d.o.o. Šabac S Donje Crniljevo Koceljeva
195. Benzinska stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom i TNG-om na k.p. br. 233/2 K.O. Rađevo Selo Nenad Jovičić S Rađevo Selo Valjevo
196. Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom i TNG-om“ na k.p. br. 2518/2 K.O. Valjevo DELFIN PETROL DOO S Valjevo Valjevo
197. Eksploatacija kvarcnog peska u ležištu „Deo - Donja Bela Reka” na teritoriji SO Bor JUGO-KAOLIN DOO S Donja Bela Reka Bor
198. Radni plan postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom:  „Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada“ na katastarskoj parceli broj 1/17 KO Jelenča, opština Šabac TALUM ŠABAC PUO Šabac Šabac
199. Fabrika za proizvodnju mineralnih djubriva na kat.6915/35 6915/36 6915/37 6915/38 KO Šabac ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA d.o.o. Šabac S Šabac Šabac
200. Postrojenje za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i otpadom od iskorišćenih motornih vozila, na KP 661 KO Mišar, na teritoriji grada Šapca INOS NAPREDAK d.o.o. S Šabac Šabac
201. Eksploatacija građevinskog peska u ležištu „Jakovačka Kumša“, na teritoriji KO Jakovo i Boljevci, Gradske opštine Surčin, Grad Beograd JP SURČIN SURČIN S Jakovo Gradska opština Surčin
202. Proizvodnja veterinarskih lekova, na kat. parc. br. 14205/27 KO Šabac, grad Šabac EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o. Šabac S Šabac Šabac
203. Eksploatacije mermera kao TGK na površinskom kopu „Kodra Ilince“ na k. p. broj 273 (deo) i 274 K.O. Bujić, opština Preševo SABA BELČA d.o.o. S Bujić Preševo
204. Projekat sanacije i remedijacije lokacije odlagališta prženog pirita na kompleksu „IHP Elixir Prahovo” u Prahovu „ELIXIR GROUP” d.o.o. R Prahovo Prahovo
205. Eksploatacije mermera kao TGK na površinskom kopu „Krečana“ - Venčac „Omya Venčac“ d.o.o. S Banja Aranđelovac
206. Еksploatacije krečnjaka u ležištu „Rakov Dol“, opština Babušnica „MINE INVEST“ DOO ARANĐELOVAC S Rakov Dol Babušnica
207. Еksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu „Babin Kal“, na teritoriji SO Bela „PUT - INŽENJERING“ DOO NIŠ S Babin Kal Bela Palanka
208. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „JUGOHULAHOP“ ŠABAC S Majur Šabac
209. Postrojenje za upravljanje otpadom od iskorišćenih motornih vozila MILADIN ANTONIĆ S Ruma Ruma
210. Plan zaštite od udesa „ZORKA PHARMA HEMIJA“ DOO PZU Šabac Šabac

*Legenda skraćenica:
P - Prethodna analiza uticaja objekta na životnu sredinu
D - Detaljna analiza uticaja objekta na životnu sredinu
S - Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
Z - Studija o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu
SPU – Strateška procena uticaja
R – Projekat rekultivacije
PUO – Planovi upravljanja otpadom
GP - Glavni projekat
TP - Tehološki projekat
PZU – Plan zaštite od udesa

30. jun 2014.


reference

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare