“expert engineering” – environmental oriented engineering”       
 
Izdvajamo
 
  Procena uticaja
na životnu sredinu - EIA

    Strateška procena uticaja na životnu sredinu - SEA
   Rekultivacija degradiranih površina
     Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenje - IPPC
 

  Politika kvaliteta
  Referenc lista
Kontaktirajte nas
     
 

Izrada planova upravljanja otpadom

Expert Inženjering d.o.o.

 
     Expert Inženjering d.o.o. izrađuje planove, programe i studije iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa zakonskom regulativom kako za lokalne zajednice tako i za preduzeća:
  • Projekte sanacije i rekultivacije smetlišta,
  • Regionalne i Lokalne planove i programe upravljanja komunalnim otpadom,
  • Studije, planove i programe upravljanja industrijskim otpadom,
  • Lokalne ekološke akcione planove (LEAP),
  • Studije za izbor optimalnih lokacija sanitarnih deponija i transfer stanica.

Expert Inženjering d.o.o. takođe učestvuje na projektima od lokalnog i nacionalnog interesa u saradnji sa lokalnim i republičkim vlastima

Izrada planova upravljanja otpadom
 
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
EXPERT-INŽENJERING DOO ŠABAC Stojana Novakovića 27/II, 15000 Šabac,
PIB:101898689 Matični br:17258770 TR165-15378-83 WWW.experteng.co.rs
 
     
design by NormaReclamare